INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยทันตกรรมชุมชน

หน่วยทันตกรรมชุมชน

หน่วยทันตกรรมชุมชน

แนะนำหน่วยทันตกรรมชุมชน

 

หน่วยทันตกรรมชุมชน เป็นหน่วยให้บริการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถม โดยนักศึกษาทันตแพทย์และคณาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของภาควิชาทันตกรรมชุมชน

งานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนนั้น มีเป้าหมายเพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ของเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงมีขอบเขตการบริการ คือ

1. การตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำส่งต่อเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

2. การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้

3. การทำความสะอาดช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์

4. การอุดฟันแท้ที่ผุในระยะเบื้องต้น

5. การให้ทันตสุขศึกษาและจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียน

ปัจจุบันหน่วยทันตกรรมชุมชนปฏิบัติงานอยู่ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร และโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม