เว็บไซต์เก่า

หน่วยทันตกรรมชุมชน

หน่วยทันตกรรมชุมชน

หน่วยทันตกรรมชุมชน

แนะนำหน่วยทันตกรรมชุมชน

 

หน่วยทันตกรรมชุมชน เป็นหน่วยให้บริการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถม โดยนักศึกษาทันตแพทย์และคณาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของภาควิชาทันตกรรมชุมชน

งานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนนั้น มีเป้าหมายเพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ของเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงมีขอบเขตการบริการ คือ

1. การตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำส่งต่อเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

2. การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้

3. การทำความสะอาดช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์

4. การอุดฟันแท้ที่ผุในระยะเบื้องต้น

5. การให้ทันตสุขศึกษาและจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียน

ปัจจุบันหน่วยทันตกรรมชุมชนปฏิบัติงานอยู่ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร และโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม