INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8.1 การดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะได้ดำเนินการเรื่องของการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น กำจัด มด แมลงสาบ ยุง หนูและปลวก เป็นประจำทุกเดือน โดยได้ตั้งงบเพื่อใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ

8.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในพื้นที่อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงาน ห้องน้ำ ศูนย์อาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยว่าจ้างบริษัททำความสะอาดเพื่อดำเนินการตามมาตรฐาน Green Office

8.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการบำรุงรักษาและความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศประจำเดือน/ปี โดยว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินการ

โครงการ สำนักงานสีเขียว

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.1 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายในอาคาร ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การทหารผ่านศึกดูแลด้านการจราจรและบริเวณทางเข้า – ออก

9.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ได้จัดทำเพจโครงการของหายได้คืนเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ

9.3 จัดให้มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.4 การบริหารจัดการที่จอดรถ โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ

9.5 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ

9.6 มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย และค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.1 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.2 การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning) เลือกใช้วัสดุปกคลุมพื้นผิวที่จะมีการปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา โดยเฉพาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคมไฟส่องปาก หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและทำลายเชื้อพื้นผิว และควรสวมถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
10.3 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในห้องปฏิบัติการ (Personal Protective Equipment : PPE)สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรมในขณะที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.4 จัดให้มีชุดป้องกันอัคคีภัย (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร์
10.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติและฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมีสายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ

 

ข้อมูลประกอบของกิจรรม

ดูแลรักษาตู้ MDB

ดูแลรักษาหม้อแปลง

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่  ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบสปริงเกอร์  ระบบ FM200 การเก็บวัตถุไวไฟ  การจัดเก็บของเสียติดไฟ  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  โดยมีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามรอบการตรวจเช็คบำรุงรักษา

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีความละเอียดชัดเจน  ครอบคลุมทุกเรื่อง ได้แก่  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน

16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวง  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

รายงานการฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วนและสถานที่ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]