เว็บไซต์เก่า

1.4 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.4 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

1.4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ พร้อมบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา จำนวน 12 ครั้ง โดยนิมนต์พระจากวัดญาณเวศกวัน นำสวดมนต์ ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และให้บริการทางทันตกรรม ณ คลินิกต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

 

1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมสุดารามทำพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

 

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 18  คน
  2. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 65 คน

ลงนามโดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย     อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานโดยลงนามคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2560

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 460 คน และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วมจำนวน 434 คน  ภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วม 898 คน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

7.มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

7.มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2560 โดยคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ทางด้านวิชาการ จัดขึ้นเมื่อครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 23 –24 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support ระยเวลาการอบรมครึ่งวัน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) และหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ทั่วไป (BLS Provider for Non-HCP) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 8.15 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 305 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม –2 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 8.15 –12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.45 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 – 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง

โดยครั้งที่ 1 มียอดรวม 160 คน ครั้งที่ 2 มียอดรวม 215 คน

นอกจากนั้นคน มีการเรียนการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องห้องสมพร เรืองผกา

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ประจำปี 2560