INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1.4 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.4 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

1.4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ พร้อมบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา จำนวน 12 ครั้ง โดยนิมนต์พระจากวัดญาณเวศกวัน นำสวดมนต์ ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และให้บริการทางทันตกรรม ณ คลินิกต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

 

1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมสุดารามทำพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

 

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 18  คน
  2. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 65 คน

ลงนามโดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย     อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานโดยลงนามคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2560

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 460 คน และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วมจำนวน 434 คน  ภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วม 898 คน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

7.มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

7.มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2560 โดยคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ทางด้านวิชาการ จัดขึ้นเมื่อครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 23 –24 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support ระยเวลาการอบรมครึ่งวัน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) และหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ทั่วไป (BLS Provider for Non-HCP) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 8.15 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 305 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม –2 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 8.15 –12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.45 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 – 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง

โดยครั้งที่ 1 มียอดรวม 160 คน ครั้งที่ 2 มียอดรวม 215 คน

นอกจากนั้นคน มีการเรียนการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องห้องสมพร เรืองผกา

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ประจำปี 2560