เว็บไซต์เก่า

ได้รับ Honorary Professor จาก International Medical College University of Duisburg-Essen, Germany