เว็บไซต์เก่า

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป และเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี