เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน