เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยในโครงการ “Colgate Research Award 2013” ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัย