เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation เรื่อง ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว