เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ประเภท รายงานผู้ป่วย เรื่อง High condylectomy with simultaneous bimaxillary orthognathic surgery for unilateral condylar hyperplasia