เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานวิจัย เรื่อง “Panoramic radiographic signs associated with maxillary molar roots protrusion into maxillary sinus”