เว็บไซต์เก่า

ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ถูกเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท ประจำปี 2566 (ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)