เว็บไซต์เก่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine HCl in inferior alveolar nerve block for impacted lower third molar surger