เว็บไซต์เก่า

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “Fluoride Release of Dental Sealants Following Exposure to Fluoride Toothpaste and Fluoride Varnish”