เว็บไซต์เก่า

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง THE BEHAVIOR OF STEM CELLS FROM HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH ON SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD FOR BONE TISSUE ENGINEERING