เว็บไซต์เก่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “ประสิทธิผลของนาโนซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม”