เว็บไซต์เก่า

ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) และผู้ประดิษฐ์ร่วมได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ