เว็บไซต์เก่า

คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล