เว็บไซต์เก่า

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

ผู้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสายน้ำผึ้งประจำปี 2565

ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ถูกเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท ประจำปี 2566 (ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)

ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง IFEA Regent : Asia

ผู้ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics

ได้รับ Honorary Professor จาก International Medical College University of Duisburg-Essen, Germany