เว็บไซต์เก่า

รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ

รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง

ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษา

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง

รางวัลของรศ. ดร. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ สำหรับนักศึกษา

ภาควิชาเภสัชวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา