เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล Winner of Best Presentation Award

ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1

อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson IADR-SEA Oral Disease Prevention Award

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Oral Presentation Award

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Clinical Research Winner )

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Basic Research Winner)

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Colgate Research Award 2011 จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด โครงการ The 14th Student Clinician Program จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัล และทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัย ที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมนานาชาติ