INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยวิสัญญีวิทยา

หน่วยวิสัญญีวิทยา

แนะนำหน่วยวิสัญญีวิทยา

 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัด วางแผนการให้ยาระงับความรู้สึก จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสภาพให้พร้อมก่อนใช้งาน ให้ยาระงับความรู้สึก/ยาสงบประสาท รวมทั้งเฝ้าระวังความผิดปกติระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก/ยาสงบประสาท ประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึก/ยาสงบประสาท และระหว่างการนำผู้ป่วยส่งห้องพักฟื้น ตลอดจนประเมินความพร้อมและพิจารณาในการย้ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น หรือก่อนกลับบ้าน