เว็บไซต์เก่า

8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8.1 การดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะได้ดำเนินการเรื่องของการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น กำจัด มด แมลงสาบ ยุง หนูและปลวก เป็นประจำทุกเดือน โดยได้ตั้งงบเพื่อใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ

8.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในพื้นที่อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงาน ห้องน้ำ ศูนย์อาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยว่าจ้างบริษัททำความสะอาดเพื่อดำเนินการตามมาตรฐาน Green Office

8.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการบำรุงรักษาและความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศประจำเดือน/ปี โดยว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินการ

โครงการ สำนักงานสีเขียว

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]