INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย