เว็บไซต์เก่า

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย     อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานโดยลงนามคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2560

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย