เว็บไซต์เก่า

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 18  คน
  2. ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 65 คน

ลงนามโดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]