เว็บไซต์เก่า

25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยภายในคณะ  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  เพื่อนำไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]