เว็บไซต์เก่า

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และให้บริการทางทันตกรรม ณ คลินิกต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560