เว็บไซต์เก่า

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย