เว็บไซต์เก่า

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 – 2567

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
10  หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
8 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
51 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 37 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาชีพ
144 หน่วยกิต
2.3  กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ
  4 หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

235 หน่วยกิต