INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 – 2567

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
10  หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
8 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
51 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 37 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาชีพ
144 หน่วยกิต
2.3  กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ
  4 หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

235 หน่วยกิต