เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

โครงสร้างหลักสูตร 55-61

โครงสร้างหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  
10 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 7  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 3   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                               
10  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 9  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 1  หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์                        
10 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 10  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
17 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาชีพ
184 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 42  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 140  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 2  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

237 หน่วยกิต