เว็บไซต์เก่า

โครงสร้างหลักสูตร 55-61

โครงสร้างหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  
10 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 7  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 3   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                               
10  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 9  หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 1  หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์                        
10 หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 10  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
17 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาชีพ
184 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 42  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 140  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 2  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

237 หน่วยกิต