เว็บไซต์เก่า

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ความเป็นมา

  • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยโครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน การป้องกันโรค เริ่มจากเด็กในวัยเรียน
  • เป้าหมายเป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งหมด ๒๑๖ โรงเรียน
  • จุดประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ด้านทันตสุขศึกษา มีทักษะในการดูแลช่องปากและฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพื่อสร้างผู้นำเพื่อเป็นยุวทูตเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้ เกิดสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

การดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ