INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ความเป็นมา

  • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยโครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน การป้องกันโรค เริ่มจากเด็กในวัยเรียน
  • เป้าหมายเป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งหมด ๒๑๖ โรงเรียน
  • จุดประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ด้านทันตสุขศึกษา มีทักษะในการดูแลช่องปากและฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพื่อสร้างผู้นำเพื่อเป็นยุวทูตเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้ เกิดสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

การดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ