INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการต่อเนื่องยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓

MU DENT faculty of dentistry

โครงการต่อเนื่องยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓

เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓ หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการในแต่ละโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดีที่ได้รับเลือกทั้ง ๖ โรงเรียน มาเป็นระยะเวลา ๑ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เข้าไปติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการสร้างสุขนิสัย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบแก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้ด้วยตนเอง โดยการติดตามผลการดำเนินโครงการนี้หวังจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างและแกนนำในการเผยแพร่ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพพลานามัยแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

โรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี จำนวน ๖ โรงเรียน* ได้แก่

๑.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

๓. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก* จังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

๔. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑

๕. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔

๖. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 

(*หมายเหตุ เนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี เกิดโรคมาลาเรียระบาดและอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปติดตามผลได้ อย่างไรก็ตามคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้ให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง)