เว็บไซต์เก่า

โครงการต่อเนื่องยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓

MU DENT faculty of dentistry

โครงการต่อเนื่องยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓

เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ ๓ หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการในแต่ละโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดีที่ได้รับเลือกทั้ง ๖ โรงเรียน มาเป็นระยะเวลา ๑ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เข้าไปติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการสร้างสุขนิสัย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบแก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้ด้วยตนเอง โดยการติดตามผลการดำเนินโครงการนี้หวังจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างและแกนนำในการเผยแพร่ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพพลานามัยแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

โรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี จำนวน ๖ โรงเรียน* ได้แก่

๑.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

๓. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก* จังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

๔. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑

๕. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔

๖. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 

(*หมายเหตุ เนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี เกิดโรคมาลาเรียระบาดและอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปติดตามผลได้ อย่างไรก็ตามคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้ให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง)