เว็บไซต์เก่า

แผนการศึกษา 55-61

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖)
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 111 General Chemistry
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102 Biology Laboratory I
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI 113 Essential Biology
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103-105 English Level I–III
รวมหน่วยกิต ๑๕ (๑๒-๘-๒๗)  
วิชาเลือกเสรี ๑-๓  
Free Elective  

 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 181 Statistics for Medical Science
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 122 Organic Chemistry
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
SCBI 104 Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖) SCBI 113
SCBI 123 Process of Life
วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY 154 Physics for Medical Science
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104-106 English Level II–IV
รวมหน่วยกิต ๑๕ (๑๓-๕-๒๘)  
วิชาเลือกเสรี ๑-๓  
Free Elective  

 

 

ชั้นปีที่ ๑  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) SCCH 111 #, SCCH 122 #
SCCH 119 Chemistry Laboratory
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
รวมหน่วยกิต ๑๑ (๖-๑๑-๑๗)

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
  วิชาเลือกเสรี

Free Elective

๑-๓  

  #  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๓๑ วิทยาเอ็มบริโอ ๑ (๑-๐-๒)
DTAN 231 Embryology
ทพกย ๒๓๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๓ (๒-๓-๕)
DTAN 232 Gross Anatomy I
ทพกย ๒๓๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๒ (๑-๓-๓)
DTAN 233 Microanatomy I
ทพคร ๒๓๒ จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)
DTID 232 Dental Ethics
ทพคร ๒๓๓ ชีวสถิติ ๑ (๑-๐-๒) SCMA 181
DTID 233 Biostatistics
ทพชค ๒๓๑ ชีวเคมี ๓ (๓-๐-๖) SCCH 122
DTBC 231 Biochemistry
ทพชค ๒๓๒ ปฏิบัติการชีวเคมี ๑ (๐-๓-๑) SCCH 122, DTBC 231 #
DTBC 232 Biochemistry Laboratory
ทพชค ๒๓๔ พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ ๑ (๑-๐-๒) SCBI 113, SCBI 123
DTBC 234 Introduction to Genetics
ทพชค ๒๓๕ หลักการทางฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทันตแพทยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) SCPY 110, SCPY 153, SCPY 154
DTBC 235 Physical Principles in Life Science and Dentistry
ทพทช ๒๓๑ สังคมวิทยาทันตแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)
DTCM 231 Dental Sociology
ทพพย ๒๓๑ วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก ๑ (๐-๓-๑)
DTPA 231 Oral Histology
ทพรบ ๒๓๓ ทันตวิภาคศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
DTMS 233 Dental Anatomy
ทพรบ ๒๓๔ ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 233 #
DTMS 234 Dental Anatomy Laboratory I
ทพรบ ๒๓๕ ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 233 #
DTMS 235 Dental Anatomy Laboratory II
รวมหน่วยกิต ๑๙ (๑๓-๑๘-๓๒)  

  #  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕)
DTAN 242 Neuroanatomy
ทพกย ๒๔๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒ (๑-๓-๓)
DTAN 243 Microanatomy II
ทพคร ๒๔๑ วิทยาโรคฟันผุ ๑ ๒ (๑-๒-๓) DTBC231 #, DTBC232 #
DTID 241 Cariology I
ทพคร ๒๔๔ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
DTID 244 Fundamental of Dental Biomaterial Science
ทพจว ๒๔๒ หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๓ (๒-๓-๕) DTBC 231 #
DTMI 242 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students
ทพพย ๒๔๓ พยาธิวิทยาทั่วไป ๑ (๐-๒-๑)
DTPA 243 General Pathology
ทพรบ ๒๔๒ หลักมูลทันตกรรมบดเคี้ยว ๑ (๑-๐-๒) DTMS 233 #
DTMS 242 Fundamental of Dental Occlusion
ทพรบ ๒๔๓ ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน ๑ (๐-๓-๑) DTMS 242 #
DTMS 243 Functional Waxing Technique
ทพสร ๒๔๑ สรีรวิทยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTPS 242 #, DTPS 243 #

 

DTPS 241 Physiology I
ทพสร ๒๔๒ สรีรวิทยา ๒ ๓ (๓-๐-๖) DTPS 241 #, DTPS 243 #
DTPS 242 Physiology II
ทพสร ๒๔๓ ปฏิบัติการสรีรวิทยา ๑ (๐-๓-๑) DTPS 241 #, DTPS 242 #
DTPS 243 Physiology Laboratory
รวมหน่วยกิต ๒๐ (๑๓-๑๙-๓๓)  

 

ชั้นปีที่ ๒  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๕๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒ (๑-๓-๓)
DTAN 251 Gross Anatomy II
รวมหน่วยกิต ๒ (๑-๓-๓)

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๓๓๑ การยศาสตร์ในทันตกรรม ๑ (๐-๒-๑) MUGE 101, DTAN 251, DTID 241, DTMS 233
DTID 331 Ergonomics in Dentistry
ทพคร ๓๓๒ วิทยาโรคฟันผุ ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTID 241
DTID 332 Cariology II
ทพคร ๓๓๔ ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
DTID 334 Dental Biomaterial Science Laboratory
ทพคร ๓๓๕  ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ (๑-๐-๒)
DTID 335 Dental Biomaterial Science and Technology
ทพจว ๓๓๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ๓ (๒-๓-๕) DTMI 242, DTMI 332 #
DTMI 331 Oral Microbiology and Immunology
ทพจว ๓๓๒ วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม ๒ (๒-๐-๔) DTBC 231
DTMI 332 Essential Immunology in Dentistry
ทพทป ๓๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒ (๒-๐-๔)
DTPT 331 Removable Prosthodontics I: Complete Dentures
ทพทป ๓๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒ (๐-๖-๒) DTPT 331 #
DTPT 332 Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures
ทพพย ๓๓๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๑ : พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243
DTPA 331 Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology
ทพพย ๓๓๒ พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243
DTPA 332   Oral Pathology II: Lesions of Jaws
ทพพย ๓๓๓ ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาช่องปาก ๑ (๐-๓-๑) DTPA 231, DTPA 243  DTPA 331 #, DTPA 332 #
DTPA 333  Oral Pathology Laboratory
ทพภส ๓๓๑ หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ๑ (๑-๐-๒) DTBC 231, DTPS 241, DTPS 242
DTPM 331 General Principles of Pharmacology and Toxicology
ทพภส ๓๓๒ การเขียนใบสั่งยาและการเตรียมยาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTPM 332 Prescription Writing and Dental Drug Preparation
ทพภส ๓๓๓ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ๑ (๑-๐-๒) DTPS 241, DTPS 242
DTPM 333 Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System
ทพรส ๓๓๑ รังสีวิทยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTAN 232, DTMS 233
DTRD 331 Radiology I
ทพวป ๓๓๒ หลักมูลปริทันตวิทยา ๑ (๑-๐-๒)
DTMD 332 Fundamental of Periodontology
รวมหน่วยกิต ๒๑ (๑๕-๑๗-๓๖)  

  #  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๓๔๑ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ๑ (๑-๐-๒) DTAN 231
DTID 341 Craniofacial Growth and Development
ทพคร ๓๔๒ การจัดการความเจ็บปวด ๑ : การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331
DTID 342 Pain Management I: Local Anesthesia in Dentistry
ทพคร ๓๔๔ กลไกและการจำแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) DTAN 242
DTID 344 Orofacial Pain Mechanism and Classification
ทพทจ ๔๓๑ หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐-๒)
DTOD 431 Fundamental of Orthodontics
ทพทจ ๔๓๒ การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐-๒)
DTOD 432 Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics
ทพทป ๓๔๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑        ๑ (๑-๐-๒)
DTPT 341 Fixed Prosthodontics I
ทพทป ๓๔๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTMS 235 #, DTPT 341 #
DTPT 342 Fixed Prosthodontic Laboratory I
ทพทป ๓๔๕ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ๒ (๒-๐-๔)
DTPT 345 Removable Prosthodontics II: Partial Dentures
ทพทป ๓๔๖ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ๑ (๐-๓-๑) DTPT 345 #
DTPT 346 Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures
ทพทห ๓๔๓ ทันตกรรมหัตถการ ๑ (๑-๐-๒) DTID 244
DTOP 343 Operative Dentistry
ทพทห ๓๔๔ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343 #
DTOP 344 Operative Dentistry  Laboratory I
ทพพย ๓๔๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243
DTPA 341 Oral Pathology III
ทพพย ๓๔๒ พยาธิวิทยาทั่วกาย ๑ (๑-๐-๒) DTPA 243
DTPA 342 Systemic Pathology
ทพภส ๓๔๒  ยาต้านจุลชีพ ๑(๑-๐-๒) DTPM 331
DTPM 342 Antimicrobial Agents
ทพภส ๓๔๓ ยาระงับปวดและยาที่มีผลต่อการอักเสบ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331
DTPM 343 Analgesics and Drug Affecting Inflammation
ทพภส ๓๔๔ เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331
DTPM 344 Medical Pharmacology
ทพรส ๓๔๒ รังสีวิทยา ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 331 #, DTMD 342 #
DTRD 342 Radiology II
ทพวป ๓๔๑ ปริทันตวิทยาเบื้องต้น ๑ (๑-๐-๒) DTMD 332
DTMD 341 Preliminary Periodontics
ทพวป ๓๔๒ การวินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ (๑-๐-๒)
DTMD 342 Oral Diagnosis
ทพวป ๓๔๔ เวชศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔)
DTMD 344 General Medicine I
รวมหน่วยกิต ๒๓ (๑๙-๑๒-๔๒)  

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๓๑ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ๑ (๑-๐-๒)
DTID 431 Research Methodology
ทพคร ๔๓๓ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒ (๒-๐-๔) DTPA 331, DTPA 332 DTPA 333, DTPA 341
DTID 433 Oral and Maxillofacial Lesions II
ทพทจ ๔๔๒ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐-๒) DTOD 431, DTOD 432
DTOD 442 Orthodontic Treatment
ทพทจ ๔๔๓ ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๐-๓-๑) DTOD 431, DTOD 432
DTOD 443 Orthodontic Laboratory
ทพทช ๔๓๑ การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education
ทพทด ๔๓๑ พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก ๑ (๑-๐-๒)
DTPD 431 Child Development and Behavior Management
ทพทป ๔๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒        ๑ (๑-๐-๒) DTPT 341 #
DTPT 431 Fixed Prosthodontics II
ทพทป ๔๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPT 342 #, DTPT 431 #, DTED 432 #
DTPT 432 Fixed Prosthodontic Laboratory II
ทพทส ๔๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ ๑ (๑-๐-๒)
DTAD 431 Introduction to Comprehensive Dental Care
ทพทห ๔๓๓ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343, DTOP 344
DTOP 433 Operative Dentistry Laboratory II
ทพวด ๔๓๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTMS 233, DTRD 331
DTED 431 Endodontics I
ทพวด ๔๓๒ ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTED 431 # , DTOP 344
DTED 432 Endodontic Laboratory I
ทพวป ๔๓๑ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นเริ่มแรก ๑ (๑-๐-๒) DTMD 341
DTMD 431 Initial Periodontal Therapy
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTPA 341
DTMD 432 Oral and Maxillofacial Lesions I
ทพวป ๔๓๓ เวชศาสตร์ทั่วไป ๒ ๒ (๒-๐-๔)
DTMD 433 General Medicine II
ทพศศ ๔๓๑ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑ (๑-๐-๒) DTPA 342, DTMD 433
DTSU 431 Dental Management in Medically Compromised Patients
ทพศศ ๔๓๒ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 432 Fundamental of Oral Surgery I
ทพศศ ๔๓๓ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๒ ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 433 Fundamental of Oral Surgery II
รวมหน่วยกิต ๒๒ (๑๗-๑๕-๓๙)  

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๔๒  สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล ๑ (๑-๐-๒)
DTID 442 Inflammation and Wound Healing Seminar
ทพคร ๔๔๔ ทักษะสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑ (๐-๒-๑)
DTID 444 Interpersonal relationship and Communication Skill for Medical Personnel
ทพทด ๔๔๒      การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) DTPD 431
DTPD 442 Dental Management in Children
ทพทป ๔๔๑ การจัดการผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล ๑ (๑-๐-๒) DTPT 331 #, DTPT 345 #, DTPT 431 #
DTPT 441 Comprehensive Management for Prosthodontic Patients
ทพทส ๔๔๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ๑ (๑-๐-๒) DTAD 431 #
DTAD 441 Comprehensive Dental Care
ทพทห ๔๔๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343, DTOP 344,
DTOP 442 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I DTOP 433
ทพวด ๔๔๑ ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTED 431, DTED 432
DTED 441 Endodontic Laboratory II
ทพวป ๔๔๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 342
DTMD 442 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I
ทพรส ๔๔๒ รังสีวิทยา ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 342, DTPD 442 #
DTRD 442 Radiology III
ทพรส ๔๔๓ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล :  รังสีวิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTRD 331, DTRD 342,

DTRD 442 #

DTRD 443 Comprehensive Dental Practice: Radiology I
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 442 Emergency Medicine in Dental Practice
ทพศศ ๔๔๔ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ (๐-๓-๑)
DTSU 444 Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery
รวมหน่วยกิต ๑๓ (๖-๑๙-๑๙)  

 

ชั้นปีที่ ๔  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๕๑ โครงงานวิจัย ๒ (๐-๖-๒) DTID 431 #
DTID 451 Research Project
ทพวป ๔๔๓ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตวิทยา ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 431
DTMD 443 Comprehensive Dental Practice: Periodontics I
รวมหน่วยกิต ๔ (๐-๑๒-๔)

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

ชั้นปีที่ ๕  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๕๓๑ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTMD 432, DTID 433
DTID 531 Oral and Maxillofacial Lesions  III
ทพคร ๕๓๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑ (๐-๒-๑)
DTID 532 English for Medical Personnel
ทพทช ๕๓๑ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข ๒ (๐-๒*-๑๐) DTCM 431, DTOP 539 #,  DTMD 443, DTPD 442
DTCM 531 Study Visit in Health  Delivery System
ทพทช ๕๓๒ วิทยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒)
DTCM 532 Epidemiology
ทพทช ๕๓๓ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔)
DTCM 533 Dental Public Health Administration
ทพทห ๕๓๙ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 442 #
DTOP 539 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II
ทพวด ๕๓๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTED 441
DTED 531 Endodontics II
ทพวป ๕๓๑ ศัลยปริทันต์บำบัด ๑ (๑-๐-๒) DTMD 431
DTMD 531 Surgical Periodontal Therapy                                              
ทพศศ ๕๓๕ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑  ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 535 Oral and Maxillofacial Surgery I
ทพศศ ๕๓๖ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 536 Oral and Maxillofacial Surgery II
รวมหน่วยกิต ๑๒ (๘-๕-๒*-๒๘)  

 

 

ชั้นปีที่ ๕  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๕๔๒ กฎหมายและนิติทันตวิทยา ๑ (๑-๐-๒)
DTID 542 Jurisprudence and Forensic Odontology
ทพคร ๕๔๓ การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและ              วิตกกังวลในการบำบัดทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) DTPM 343
DTID 543 Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice
ทพทห ๕๔๓ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 442, DTOP 539 #
DTOP 543 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III
ทพทห ๕๔๔ ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง ๑ (๑-๐-๒) DTOP 343, DTOP 344,
DTOP 544 Advanced Operative Dentistry DTOP 433
ทพรบ ๕๔๗ ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒)
DTMS 547 Temporomandibular Disorders (TMD)
ทพรบ ๕๔๘ ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟันและแต่งขึ้ผึ้งเฝือกสบฟัน ๑ (๐-๒-๑) DTMS 547 #
DTMS 548 Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory
ทพศศ ๕๔๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 541 Oral and Maxillofacial Surgery III
ทพศศ ๕๔๒ ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 542 Hospital Dentistry
รวมหน่วยกิต ๘ (๖-๕-๑๔)  

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

ชั้นปีที่ ๕  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพทจ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOD 442, DTOD 443
DTOD 551 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I
ทพทช ๕๕๒ ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน ๑ (๐-๓-๑) DTCM 431, DTMD 442, DTPD 442, DTOP 442
DTCM 552 School Oral Health Program
ทพทด ๕๕๒      ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 442
DTPD 552 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I
ทพทป ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ ๔ (๐-๑๒-๔) DTPT 331, DTPT 332, DTPT 341, DTPT 342,  DTPT 345, DTPT 346,  DTPT 431, DTPT 432, DTPT 441 #
DTPT 552 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I
ทพรส ๕๕๕ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTRD 443
DTRD 555 Comprehensive Dental Practice: Radiology II
ทพวด ๕๔๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTED 441, DTED 531#
DTED 541 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I
ทพวป ๕๕๖ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 442
DTMD 556 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II
ทพวป ๕๕๗ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตวิทยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 443
DTMD 557 Comprehensive Dental Practice: Periodontics II
ทพศศ ๕๕๓ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTSU 442, DTSU 444
DTSU 553 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery I
ทพศศ ๕๕๔ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTSU 433, DTSU 444
DTSU 554 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II
รวมหน่วยกิต ๑๖ (๐-๔๘-๑๖)  

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

#  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

๒* คือ ฝึกปฏิบัติ  ๒ สัปดาห์

ชั้นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๖๓๓ หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑ (๑-๐-๒)
DTID 633 Fundamental of Dental Implantology
ทพคร ๖๓๕ ทันตกรรมผู้สูงอายุ ๑ (๑-๐-๒)
DTID 635 Geriatric Dentistry
ทพคร ๖๓๖ การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑ (๑-๐-๒)
DTID 636 Evidence-Based Practice
ทพคร ๖๓๘ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑ (๑-๐-๒) DTMD 432, DTID 433
DTID 638 Oral and Maxillofacial Lesions  IV
ทพทช ๖๔๓ การบริหารคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTCM 643 Dental Office Administration
ทพทห ๖๓๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 539, DTOP 543 #

DTOP 544 #

DTOP 632 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV
ทพศศ ๖๓๓ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTSU 553, DTSU 554
DTSU 633 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial  Surgery III
รวมหน่วยกิต ๗ (๕-๖-๑๒)  
วิชาเลือก ๑-๒  
Elective  

 

ชั้นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพทช ๖๔๒ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๔ (๐-๔*-๒๐)
DTCM 642 Extern: Field Works
ทพทส ๖๔๑ การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา ๑ (๑-๐-๒) DTAD 441
DTAD 641 Post – Treatment Assessment and Seminar
ทพวป ๖๔๑ สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑ (๑-๐-๒)
DTMD 641 Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients
ทพศศ ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๐-๓-๑)
DTSU 641 Extern: Experience in Hospital Dentistry
รวมหน่วยกิต ๗ (๒-๓-๔*-๒๕)  
Elective  ๑-๒

 

 ชั้นปีที่ ๖  ตลอดปีการศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรคช่องปากและ              แปลภาพรังสี ๑ (๐-๓-๑) DTMD 556
DTID 652 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and Radiograph Interpretation
ทพทด ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 552
DTPD 652 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II
ทพทป ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ ๓ (๐-๙-๓) DTPT 331, DTPT 332,

DTPT 341, DTPT 342,

DTPT 345, DTPT 346,

DTPT 431, DTPT 432,

DTPT 441 #

DTPT 631 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II
ทพทส ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน ๑ (๐-๓-๑)
DTAD 651 Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment
ทพทส ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทั่วไป ๓ (๐-๙-๓) DTAD 441
DTAD 652 Comprehensive Dental Practice: General Dentistry
ทพรบ ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ความเจ็บปวดใบหน้า –                      ช่องปากและการทำงานผิดปกติ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 547, DTMS 548
DTMS 652 Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and Dysfunction
ทพวด ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTED 541
DTED 631 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II
ทพวป ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตวิทยา ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 557
DTMD 631 Comprehensive Dental Practice: Periodontics III
รวมหน่วยกิต ๑๔ (๐-๔๒-๑๔)  
วิชาเลือก  ๑-๒
Elective

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

ชั้นปีที่ ๖  ตลอดปีการศึกษา           

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพคร ๖๖๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑ (๐-๒-๑)
DTID 662 Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology
ทพคร ๖๖๓ ศึกษาดูงานทางทันตแพทยศาสตร์ ๒ (๐-๒*-๑๐)
DTID 663 Study Visit In Dentistry
ทพชค ๖๖๑ การนำเสนอรายงานวิจัย ๑ (๑-๐-๒)
DTBC 661 Research Presentation
ทพชค ๖๖๒ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ขั้นแนะนำ ๑ (๑-๐-๒)
DTBC 662 Introduction to Molecular Biology of Cell
ทพทจ ๖๖๘ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑)
DTOD 668 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics II
ทพทจ ๖๖๙ สัมมนาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะแรกเริ่ม ๑ (๑-๐-๒)
DTOD 669 Seminar in early orthodontic treatment
ทพทด ๖๖๑ สัมมนากรณีผู้ป่วยทันตกรรมเด็ก ๑ (๑-๐-๒)
DTPD 661 Seminar in Pediatric Dental Patients
ทพทด ๖๖๒ การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา ๑ (๑-๐-๒)
DTPD 662 Pharmacological Pediatric Behavior Management
ทพทส ๖๖๑ การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป ๑ (๑-๐-๒)
DTAD 661 Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry
ทพทห ๖๖๑ การบูรณะฟันที่ซับซ้อนและความสวยงามทางทันตกรรมหัตถการ ๑ (๐-๓-๑)
DTOP 661 Complex Restorations and Esthetics in Operative Dentistry
ทพทห ๖๖๓ การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้าน ๑ (๑-๐-๒)
DTOP 663 Vital tooth bleaching: Home Bleaching
ทพทห ๖๖๔ การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTOP 664 Vital tooth bleaching: In-office Bleaching
ทพภส ๖๖๑ เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTPM 661 Applied Pharmacology for Dentistry
ทพภส ๖๖๒ ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒)
DTPM 662 Review of Drugs in Dentistry
ทพรบ ๖๖๑ การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา ๑ (๐-๓-๑)
DTMS 661 Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders
ทพรส ๖๖๙ การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒)
DTRD 669 Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions
ทพวด ๖๖๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๑ (๐-๓-๑)
DTED 661 Advanced Endodontics
ทพวป ๖๖๔ ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน ๑ (๑-๐-๒)
DTMD 664 Surgical Crown Lengthening
ทพศศ ๖๖๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยกรรมเล็กขั้นสูง ๑ (๐-๓-๑)
DTSU 662 Comprehensive Dental Practice: Advanced Minor Surgery
ทพสร ๖๖๑ การวิจัยทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ๑ (๐-๓-๑)
DTPS 661 Research in Dental Pulp Physiology