INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนะนำวิทยาสารฯ

แนะนำวิทยาสารฯ

แนะนำวิทยาสารฯ

แนะนำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ และรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นการอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูล ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ ที่จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงการปฎิบัติงาน ที่จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทวิจารณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัย เหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น จึงทำให้มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย จึงได้จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ซึ่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
  3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์ และผู้อื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา
  4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

 

นโยบายของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. กองบรรณาธิการจะรับบทความเพื่อพิจารณาเมื่อบทความนั้นถูกต้องตามรูปแบบของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึง ความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
  3. เมื่อกองบรรณาธิการเห็นควรรับไว้พิจารณาตีพิมพ์ จะดำเนินการส่งบทความเพื่อทำการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (ตามเกณฑ์ประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI) โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ และผู้ส่งบทความจะไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบทความ (Double-Blind Process)
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
  5. บทความจะได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อผ่านการพิจารณาให้สมควรลงตีพิมพ์

 

กำหนดการออกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

เลขมาตรฐานสากลสำหรับวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) คือ 0125-5614
Publication fee: Free of charge
ISSN: 2773-8906 (Online)
ISSN: 0125-5614 (Print)