เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

อัตราค่าบริการ

๑. อัตราค่าบริการทดสอบ/วิเคราะห์และการเตรียมตัวอย่าง

คำอธิบายอัตราการจัดเก็บค่าบริการทดสอบ/วิเคราะห์และการเตรียมตัวอย่าง
บุคคลภายนอกคณะฯ (ภาคเอกชน) คิดค่าบริการตามอัตราที่ประกาศ
บุคคลภายนอกคณะฯ (ภาครัฐแลสถานศึกษา) คิดค่าบริการร้อยละ ๘o ของอัตราที่ประกาศ
บุคคลภายในคณะฯ คิดค่าบริการร้อยละ ๔๑ ของอัตราที่ประกาศ
หมายเหตุ : ผู้ขอใช้บริการทอดสอบ/วิเคราะห์ ต้องเตรียมตัวอย่างหรือชิ้นงานที่จะส่งทดสอบ/วิเคราะห์ มาเอง

ลำดับที่
รายการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
หน่วยนับ
การเตรียมเซลล์พื้นฐานสำหรับทดสอบ
๖๐๐
ต่อชนิดเซลล์
ต่อตัวอย่าง
การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี
Agar Diffusion Test (ISO/IEC 17025:2017)
๙,๔๐๐
ต่อตัวอย่าง
หมายเหตุ : ทำการทดสอบช้ำ ๓ ครั้ง
การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี
Agar Diffusion Test (ISO/IEC 17025:2017)
๙,๔๐๐
ต่อตัวอย่าง
หมายเหตุ : ๑. ทำการทดสอบช้ำ ๓ ครั้ง
๒. หากต้องการค่าความไม่แน่นอน (Uncetainty) ชำระเพิ่ม ๕๐๐ บาท
๓. หรือหากต้องการให้คำนวณค่าความสี่ยงในการตัดสินผลการทดสอบ (Decision Rules) ชำระเพิ่ม ๕๐๐ บาท
การทดสอบด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์
(Universal Testing Machine/UTM)
๕oo
ต่อตัวอย่าง
การทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค
(Microhardnewss Tester)
๖๐๐
ต่อตัวอย่าง
การทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค
(Particle Size Analyzer)
๑,๕๐๐
ต่อตัวอย่าง
การทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศณ์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน
(Transmission Electron Microscope/TEM)
๒,๐๐๐
ต่อชั่วโมง