เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

MU DENT faculty of dentistry

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง หลักสูตร 2 ปี

• สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

• เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

• ร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

• ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง

• สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียนข้อบังคับของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรณีเทียบโอน

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จากสถาบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือทันตแพทยสภารับรองและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

เงื่อนไขในการขอเทียบโอนรายวิชา
1.เกรดของแต่ละรายวิชาที่ขอเทียบโอน จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
2.รายวิชามีเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต
3.การเทียบรายวิชา ทำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

  • สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
  • สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA101ทันตวิภาคศาสตร์และวิทยาระบบบดเคี้ยว1
DTDA102วัสดุทันตกรรม1
DTDA103ทันตกรรมหัตถการ1
DTDA106ทันตกรรมประดิษฐ์1
DTDA107เวชศาสตร์ช่องปาก1
DTDA110ทันตกรรมสี่หัตถ์1
DTDA114ปริทันตวิทยา1
DTDA115วิทยาเอ็นโดดอนต์1
DTDA116ทันตสุขศึกษาสำหรับชุมชน1
DTDA119การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 11
DTDA120การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 11
DTDA121การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 11
DTDA122การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 11
DTDA123การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 11
DTDA124การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมวิทยาระบบบดเคี้ยว1
DTDA125การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานเวชระเบียน ตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน1
DTDA132การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม2
DTDA133ศัลยกรรมปริทันตวิทยา1
 

รวม

19

 

 

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA104ทันตกรรมเด็ก1
DTDA105ทันตกรรมจัดฟัน1
DTDA108ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล2
DTDA109ทันตรังสีวิทยา 11
DTDA111ภาษาอังกฤษ 11
DTDA117ภาษาอังกฤษ 21
DTDA XXXเลือกเสรี1
DTDA126การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 21
DTDA127การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 21
DTDA128การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 11
DTDA129การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน 11
DTDA130การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 11
DTDA131การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 11
DTDA134การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 21
DTDA135การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 21
DTDA136การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 21
 

รวม

17

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA201จิตตปัญญาศึกษา1
DTDA202ทันตรังสีวิทยา 21
DTDA203หลักระบบการบริหารงานจัดการขั้นพื้นฐาน1
DTDA206การพัฒนางานในวิชาชีพ3
DTDA207ทันตกรรมเด็กพิเศษ1
DTDA208ทันตกรรมชุมชนและระบบทันตสาธารณสุข1
DTDA209การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล 11
DTDA210การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  22
DTDA211การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน  22
DTDA212การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 21
DTDA213การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา  21
DTDA214การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม 11
 

รวม

16

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA204จริยธรรมและจรรยาบรรณทางทันตกรรม1
DTDA205คอมพิวเตอร์และการใช้งาน1
DTDA215ทันตกรรมผู้ป่วยพิเศษ1
DTDA216ทันตกรรมรากเทียม1
DTDA217ฝึกประสบการณ์ งานผู้ช่วยทันตแพทย์1
DTDA218จิตวิทยา1
DTDA219การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  31
DTDA220ภาษาอังกฤษ 32
DTDA221ภาษาอังกฤษ 42
DTDA222การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมรากเทียม1
DTDA223การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก  31
DTDA224การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม  21
DTDA225การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล  22
DTDA226การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 31
DTDA XXXเลือกเสรี1
 

รวม

18

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร

คุณวุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง” เมื่อเข้าทำงานในส่วนราชการ อาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท

การประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1.ส่วนราชการ โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ
2.ภาคเอกชน เช่นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป และคลินิกทันตกรรมต่างๆ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง เปิดรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี

สมัครทาง web site : https://dt.mahidol.ac.th หรือ https://dtedu.dt.mahidol.ac.th

ที่พัก

  • โรงเรียนไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์