เว็บไซต์เก่า

ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
(ภาษาอังกฤษ) CERTIFICATE PROGRAM IN DENTAL TECHNICIAN

2.   ชื่อประกาศนียบัตร

 

ชื่อภาษาไทย: –

ชื่อเต็ม                    :               ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

ชื่อย่อ                      :               ป. วิชาช่างทันตกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ: –

ชื่อเต็ม                    :               CERTIFICATE  IN  DENTAL  TECHNICIAN

ชื่อย่อ                      :               CERT.  IN  DENT.  TECH.

3. หน่วยงานรับผิดชอบ

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

4.1   ปรัชญาของหลักสูตร

ช่างทันตกรรมที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพช่างทันตกรรม  สามารถปฏิบัติงานช่างทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อปฏิบัติงานช่างทันตกรรมตามคำสั่งงานของทันตแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

 
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตช่างทันตกรรมระดับประกาศนียบัตร ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • 1. มีความรู้วิชาศึกษาทั่วไป และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล  ประยุกต์  หรืออธิบายการปฏิบัติงานช่างทันตกรรมอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • 2.มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานวิชาเฉพาะทางช่างทันตกรรม ทำให้ปฏิบัติงานช่างทันตกรรมอย่างปราณีตและถูกต้อง
 • 3.มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพช่างทันตกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 • 4.มีความรู้ในหลักการบริหารงาน สามารถบริหารห้องปฏิบัติการช่างทันตกรรม  เป็นผู้นำกลุ่มงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการทางช่างทันตกรรมกับวิชาการแขนงต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน  สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5.มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการศึกษาด้วยตนเอง  และพัฒนาการประกอบวิชาชีพช่างทันตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

5.กำหนดการเปิดสอน

เริ่มสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2551 เป็นต้นไป

6.   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • 6.1 สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  หรือ  จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.ศ.5)  หรือโรงเรียนช่างฝีมือ  เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 6.2 อายุไม่ต่ำกว่า 16  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปี  บริบูรณ์
 • 6.3 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 6.4 มีความประพฤติดี
 • 6.5 จิตใจและร่างกายปกติ
 • 6.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามมาตรา  24  แห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2518

7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 

7.1  การสอบคัดเลือก  ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน  และการสอบสัมภาษณ์

7.1.1  วิชาที่สอบข้อเขียน ได้แก่

(1)  วิชาภาษาอังกฤษ

(2)  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(3)  วิชาหัตถศึกษา

7.1.2  การสอบสัมภาษณ์

7.2  ผู้สมัครอาจสมัครเข้าเรียนเองหรือผู้ที่หน่วยราชการส่งมาศึกษา  ต่อเมื่อมีเหตุผลพิเศษ  คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนนักศึกษาขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร

8. ระบบการศึกษา

8.1 จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษา
8.2 การคิดหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  กล่าวคือ

 • 1.รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15  ชั่วโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต
 • 2.รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  –  45  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต

9. ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร  2  ปีการศึกษา  และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน  4  ปีการศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2538 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540  และระเบียบปฏิบัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2545

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 

11.1   เกณฑ์การวัดผลการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  และประกาศหรือระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

11.2  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • 1. สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร
 • 2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

12. อาจารย์ประจำ

 

12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
                      ชื่อ-สกุล                                          คุณวุฒิ  (สาขาวิชา)                             สังกัด   

นอกจากนี้  ยังมีอาจารย์ผู้สอนจากคณะต่างๆ  ดังนี้

(1)    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(2)    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(3)    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(4)    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

13. อาจารย์พิเศษ 

(จัดเรียงตามตำแหน่งทางวิชาการเริ่มต้นจาก  ศ.,  รศ.,  ผศ.  และ  อ.  ภายในกลุ่มตำแหน่งทางวิชาการเดียวกันให้เรียงตามตัวอักษร)

14.  จำนวนนักศึกษา

 

ปีการศึกษา
2551
2552
2553
2554
2555
2556
จำนวนที่คาดว่าจะรับ202020
จำนวนสะสม202020202020
จำนวนที่คาดว่าจะจบ202020

 จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้

15. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

15.1  สถานที่

15.1.1  สำนักงานโรงเรียนช่างทันตกรรม 

อาคารพลีคลินิก ชั้น 3  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

15.1.2  การเรียนทฤษฎี

 • ห้องบรรยาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  7 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

15.1.3  การเรียนปฏิบัติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 1. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • 2. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • 3. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • 4. ภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
     
15.2 อุปกรณ์การสอน
 • 15.2.1 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานฟันเทียมบางส่วนถอดได้
 • 15.2.2 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานฟันเทียมบางส่วนติดแน่น
 • 15.2.3 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานฟันเทียมทั้งปาก
 • 15.2.4 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานฟันเทียมอะคริลิก
 • 15.2.5 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานทันตกรรมจัดฟัน
 • 15.2.6 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • 15.2.7 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานการวิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
 • 15.2.8 ชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

16.  ห้องสมุด

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสำนักหอสมุดซึ่งจัดบริการห้องสมุดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่  ห้องสมุดคณะ  และสถาบัน/วิทยาลัย  จำนวน  14  แห่ง  ที่มีการให้บริการเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี    สำหรับหอสมุดที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ  มี  2  แห่ง  ได้แก่

 

16.1   หอสมุดกลาง  สำนักหอสมุด  (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.2549)

16.2 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี  (ข้อมูล  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2550)

นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย  สิ่งพิมพ์  สื่อการศึกษาในรูปแบบเทปบันทึกเสียงและ  จานคอมแพคต์  วีดิทัศน์  ซีดี-รอม  วิชาการ  วารสารอิเลคทรอนิกส์  รวมทั้งฐานข้อมูลบรรณานุกรม  และฐานข้อมูลวารสาร

17.  งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินร่วมกับภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  และภาควิชาอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ  25,000 บาท/ปี

18. หลักสูตร

ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
18.1     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  77  หน่วยกิต

18.2        โครงสร้างหลักสูตรหรือองค์ประกอบของหลักสูตร   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.3  รายวิชา

เรียงลำดับรายวิชาตามหมวดวิชา  คือ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลำดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย  และตัวเลขรหัส

หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น  “หน่วยกิตรวม  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)”  กล่าวคือ  ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

3 (2-3-5)  =  3  หน่วยกิต  (บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ – ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ – ค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

18.4     ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา (Course code) กำหนดไว้ 7 หลัก ประกอบด้วยอักษร 4 หลัก และตัวเลข  3 หลัก ดังนี้

 • ตัวอักษร 4 ตัว
 • ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่  ทพ – DT  หมายถึง  คณะทันตแพทยศาสตร์  Faculty of Dentistry
 • ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนช่างทันตกรรม  ชท – SD  หมายถึง   โรงเรียนช่างทันตกรรม  School of Dental Technician
 • ตัวเลข 3 ตัว
  • ตัวเลขหลักแรก หมายถึง ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน
  • ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึง วิชาบังคับหรือวิชาเลือกที่นักศึกษาจะต้องเรียน ได้แก่

เลข 2  แทน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลข 3, 4  แทน หมวดวิชาเฉพาะ

เลข 5  แทน หมวดวิชาเลือกเสรี

 • ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง เลขลำดับวิชาในแต่ละหมวดวิชา

 

ตัวอย่าง

ทพชท 121 รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของโรงเรียนช่างทันตกรรม  ปีที่  1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ลำดับวิชาที่ 1

ทพชท 232  รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของโรงเรียนช่างทันตกรรม  ปีที่  2

หมวดวิชาเฉพาะ  ลำดับวิชาที่ 2

 

หมายเหตุ   การกำหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดูรายละเอียดจากคณะดังกล่าว

19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร

 

หลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น  คือ

 

19.1  การบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และนักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

19.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   คณะทันตแพทยศาสตร์  มีอาคารเรียน  ห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการ  และคลินิก  รวมทั้งแหล่งข้อมูลการเรียนรู้  อาทิเช่น  ห้องสมุด  ระบบสารสนเทศ  ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

 

19.3  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  มีหน้าที่ให้คำแนะนำ  ดูแลนักศึกษา  และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ

 

19.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 • ช่างทันตกรรมของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  เป็นที่ต้องการของประเทศชาติ  จากแผนอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ช่างทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

20. การพัฒนาหลักสูตร   

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อปี  2532  และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี  2551  และจะต้องปรับปรุงหลักสูตรทุกระยะ  5  ปีต่อๆ  ไป

21. การเปิดสอนหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอื่น

ขณะนี้  ไม่มี  คณะ/สถาบัน  ที่เปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน  โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

22. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในมหาวิทยาลัย  และภายนอกจากภาครัฐและภาคเอกชน  เข้ามาเป็นวิทยากรรับเชิญ  ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  และส่งนักศึกษาไปดูงานบริษัทช่างทันตกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศ  นอกจากนี้มีความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ  ในการส่งช่างทันตกรรมทั้งระดับประกาศนียบัตร  ปริญญาตรี  และปริญญาโทจาก  Sister  University  เช่นประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  เยอรมัน  เป็นต้น

23. ความต้องการของนักศึกษาที่จบหลักสูตร

 

นักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมสามารถสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยต่างๆ  โรงพยาบาลทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  และบริษัทช่างทันตกรรมเอกชนทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  เช่น  สิงคโปร์  ญี่ปุ่น

ช่างทันตกรรมผู้ที่มีความต้องการที่จะกลับเข้ามาฝึกอบรม  และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว  และสามารถติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือจากคณาจารย์ได้  อีกทั้งสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม  (ต่อเนื่อง  2  ปี)  ของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล