เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป.

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป.

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาทันตกรรมทั่วไป

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in General Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in General Dentistry
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in General Dentistry