เว็บไซต์เก่า

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

แนะนำหน่วยโสตทัศนศึกษา

เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ ในส่วนงานสื่อสารองค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ทำหน้าที่งานด้านการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก งานด้านวิดีทัศน์ งานด้านการสอน สอนการถ่ายภาพทั่วไปแก่นักศึกษาช่างทันตกรรม /สอนการผลิตโปสเตอร์และออกแบบตัวอักษรแก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์