เว็บไซต์เก่า

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ