เว็บไซต์เก่า

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับเรา

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขึ้นกับสำนักงานการศึกษาและวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณะฯ Dent-Elearning และผลิตบทเรียนช่วยสอน (CAI) รวมทั้งงานที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ผลิต Animation, ผลิต Presentation, ตัดต่อวีดีโอ, แปลงสัญญาณวีดีโอ เพื่อประกอบการผลิตสื่อบทเรียนช่วยสอน

 

ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตโดยหน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย