เว็บไซต์เก่า

หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัยเป็น งานที่อยู่ภายใต้ สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก ในด้านการผลิตยาและสารทางทันตกรรม เพื่อใช้ในคลินิกต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ นอกเหนือจากงานด้านการผลิตยาและสารทางทันตกรรม งานประยุกต์ผลงานวิจัยยังดูแล/ บริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (ERP-IM คลัง 2001)

ในปัจจุบัน หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลด้านการผลิตยาและสารทางทันตกรรม และบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (ERP-IM คลัง 2001) สถานที่ตั้ง ส่วนผลิตตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 02-849-6600 ต่อ 1021 และอาคารพรีคลินิก ชั้น 1 โทร. 02-200-7630  คลังจ่าย ERP-IM คลัง 2001 ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G โทร. 02-200-7630