เว็บไซต์เก่า

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์

แนะนำหน่วยประชาสัมพันธ์

 

หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานยุทธศาสตร์ งานสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นสื่อกลาง ในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและแสวงหาช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และบุคลากรในองค์กร ตอบสนองนโยบายหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปณิธานของหน่วย

ข่าวสารกว้างไกล  รวดเร็วทันใจ  เสริมสร้างความเข้าใจ  ให้บริการทุกองค์กร