เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริหารจัดการการวิจัย

หน่วยบริหารจัดการการวิจัย

หน่วยบริหารจัดการการวิจัย

หน่วยบริหารจัดการการวิจัย

หน่วยบริหารจัดการการวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่หลักในการดูแล ระบบบริหารงานคุณภาพ ดูแลระบบเอกสาร ดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย วางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ อธิบาย ประสานงาน อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและภายนอกคณะฯ ควบคุมการดำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005