เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริหารความเสี่ยง

หน่วยบริหารความเสี่ยง

ภารกิจหน่วยบริหารความเสี่ยง

1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาศึกษาวิเคราะห์ และดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

2.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการสื่อสารและประสานงานกับภาควิชา/สำนักงาน/โรงพยาบาล/ศูนย์

3. จัดทำแผนการควบคุมและแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยรวม

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. นำเสนอการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามประเมินผล

7. นำเสนอสารสนเทศจากระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของคณะฯ

8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย