เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ เป็นหน่วยกลางในการให้บริการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการต่างๆ ของแต่ละศูนย์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์