เว็บไซต์เก่า

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเป็นมาของงานตรวจสอบภายใน

พันธกิจ

เพื่อให้ความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร จึงได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

2. ให้บริการคำปรึกษาแก่ส่วนงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ด้วยการเป็นกลไกที่ให้ความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการ ที่มีความโปร่งใส

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยการ

ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

1. ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน
2. การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ระบบงาน กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่กำหนด
3. การดูแลรักษาทรัพย์สินและความมีตัวตน
4. ความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร
5. ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น