เว็บไซต์เก่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมการวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 2 ห้อง 210 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : (+66)-2419-2667 – 72

โทรสาร : (+66)-2411-0162

Link : https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sirb/

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMAIRB)

ที่อยู่ : สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (+66)-2201-1544

โทรสาร : (+66)-2201-2772

Link : https://med.mahidol.ac.th/research/th/ethics

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM ECF)

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : (+66)-2354-9100-4 #1349, #1525

โทรสาร : (+66)-2306-9126

Link : https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/EC_Human.php

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PHIRB)

ที่อยู่ : อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : (+66)-2354-8543-9 #1412, #1127

โทรสาร : (+66)-2354-8554

Link : http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Ethics/

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-CIRB)

ที่อยู่ : สำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชั้น 4 999

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2849-6224-5

โทรสาร : (+66)-2849-6224

Link : https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/mucirb-home.html

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (NSIRB)

ที่อยู่ : ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66)-2441-5333 #2531, #2532

โทรสาร : (+66)-2441-5333 #2531

Link : http://www.ns.mahidol.ac.th/english/TH/IRB/index.html

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB)

ที่อยู่ : ชั้น 3 ตึกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-9180 หรือ (+66)-2800-2840-78 #1010

โทรสาร : (+66)-2441-9181

Link : http://www.mussirb.com/index.php?page=popup&language=th

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR-IRB)

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-0201-4 #228

โทรสาร : (+66)-2441-9333

Link : http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT)

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT: Forum for Ethical Review Committee in Thailand)

Link : http://www.fercit.org/

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือ National Research Council of Thailand (NRCT)

Link : https://www.nrct.go.th/