เว็บไซต์เก่า

สรุปความพึงพอใจ ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม ของคลินิก/หน่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปความพึงพอใจ ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม ของคลินิก/หน่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

สรุปความพึงพอใจ ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม ของคลินิก/หน่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ก.ค. – ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ธ.ค.61)

หมายเหตุ : คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน