เว็บไซต์เก่า

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2566

ส่วนที่ 1 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.